Szakmai szótár

Hulladék: Hulladéknak számít minden olyan anyag vagy tárgy, amelyet gyártója vagy birtokosa már nem tud, vagy nem akar hasznosítani, így attól megválik.

Veszélyes hulladéknak minősül minden olyan anyagot vagy összetevőt tartalmazó hulladék, amely eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent. Ezen belül veszélyes hulladék az, ami rendelkezik az alább felsorolt veszélyességi jellemzők közül eggyel vagy többel, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmaz.

A veszélyességi jellemzőket a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény H betűvel és egy sorszámmal jelöli:

H1 robbanó
H2 oxidáló
H3-A tűzveszélyes
H3-B kevésbé tűzveszélyes
H4 irritáló vagy izgató
H5 ártalmas
H6 mérgező
H7 rákkeltő (karcinogén)
H8 maró (korrozív)
H9 fertőző
H10 reprodukciót és az utódok fejlődését károsító (teratogén)
H11 genetikai károsodást okozó (mutagén)
H12 anyagok és készítmények, amelyek vízzel, levegővel vagy savval érintkezve mérgező vagy nagyon mérgező gázokat fejlesztenek
H13 anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belőlük a lerakást követően valamely formában – pl. kimosódás – a felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkező anyag keletkezzék
H14 környezetre veszélyes (anyagok és készítmények, amelyek a környezetbe jutva a környezet egy vagy több elemét azonnal vagy meghatározott idő elteltével károsítják, illetve a környezet állapotát, természetes ökológiai egyensúlyát, biológiai sokféleségét megváltoztatják)

Újrahasznosítás (recycling): gyűjtőneve mindazon tevékenységnek, amelynek célja, hogy az ember által készített, tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át és olyan másodlagos, újrahasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának csökkentését.

Olajleválasztó (szénhidrogén-leválasztó): egy tartály, ahol a bevezetett szennyvízből az áramlás lassulása miatt kiválnak az olajszármazékok és az iszap. A könnyebb fajsúlyú olajos szennyeződés felúszik a víz felszínére, a szilárd iszap pedig leülepszik.

Zsírleválasztó, zsírfogó: egy tartály, ahol a bevezetett szennyvízből az áramlás lassulása miatt kiválik a zsír és az iszap. A könnyebb fajsúlyú zsíros szennyeződés felúszik a víz felszínére, a szilárd iszap pedig leülepszik.

Iszapleválasztó: Az iszapleválasztó berendezésekben a bevezetett szennyvízből az áramlás lassulása miatt kiválik a könnyen ülepedő, szilárd anyag. Az iszapfogókat gyakran alkalmazzák olajfogó berendezéssel együtt, annak előtagjaként.

Homokfogó: A homokfogó a vízben lebegő, viszonylag nagyobb szemcsék eltávolítására alkalmas műtárgy. Benne a víz sebességét oly mértékben csökkentik le, hogy a vízben lebegő homokszemcsék le tudjanak ülepedni, mielőtt a víz a műtárgyból kilép. A homokfogó nagy méretű, nagy ülepedési sebességű anyagok eltávolítását szolgálja.

Állati melléktermék: állati mellékterméknek számít a 1069/2009/EK rendelet alapján az állatok teljes teste vagy testrészei, állati eredetű termékek, vagy más állatokból nyert termékek, amelyeket nem emberi fogyasztásra szántak.

Élelmiszer: az élelmiszer fogalmába tartozik a 178/2002/EK rendelet 2. cikke alapján minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan vagy terméket jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el.

Élelmiszerhulladék: A 142/2011/EU rendelet értelmében élelmiszer-hulladéknak minősülnek az éttermekben, vendéglátó ipari egységekben és konyhákon – a központi konyhákat és a háztartások konyháit is beleértve- keletkező valamennyi élelmiszer hulladék, beleértve a használt sütőolajat.

Húsipari melléktermék: Ide soroljuk a hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előállítása és feldolgozása során keletkező, fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagokat, illetve a romlott, lejárt szavatosságú húskészítmények is.

Tejipari melléktermék: ennek körébe soroljuk az előkészítés és feldolgozás során keletkező, fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan tejipari melléktermékeket, illetve a romlott, lejárt szavatosságú, vagy egyéb okból forgalomba nem hozható tejtermékeket is.

ADR: (American Depositary Receipt) – A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás, beleértve az ideiglenes eltéréseket is, amelyeket a szállításban részvevő Szerződő Felek aláírtak. Az ADR egyezményt az európai országok kötötték 1957-ben Genfben, melyhez Magyarország 1979-ben csatlakozott.

PCB-tartalmú kondenzátor: Még ma is nagy számban üzemelnek régi, PCB-tartalmú kondenzátorok és transzformátorok volt állami gazdaságok, termelőszövetkezetek, ipari vállalatok, feldolgozóüzemek, bányák, vízművek telephelyein, valamint különböző közintézmények, sportcsarnokok és egyéb villamos nagyfogyasztók elosztóhelyiségeiben, fázisjavító berendezéseiben.

A szennyvízátemelő berendezéseket a szennyvíz keletkezési helye és a közcsatorna közti szintkülönbség leküzdésére használják, ha a keletkezés helyén a szennyvizet a megfelelő elfolyás érdekében magasabbra kell emelni. A műtárgyak ezáltal a szennyvíz közcsatornából történő visszatorlódásától is megvédik az épületeket.